شماره حساب بانکی

شماره حساب

مشتری گرامی در صورت انتخاب محصول و اطمنیان  از خرید ، بعد از هماهنگی ، مبلغ پرداختی  خرید خود را به شماره حسابهای زیر واریز نمائید

بانک مسکن به شماره کارت

۶۲۸۰-۲۳۱۴-۵۲۸۹-۵۸۰۷

به نام سید علی رحیمی عماد واریز نمائید